23.01.22.

8°C

Jezik

Kako doći?

Saznajte kad je sljedeći trajekt za Lastovo.

Kontakt

Imate li pitanje? Pošaljite nam poruku!.

» Turistički ured»Novosti»NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda TZOL

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda TZOL

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 28. Statuta Turističke zajednice Općine Lastovo (Službeni glasnik Općine Lastovo 05/10) te Odluke Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo od 06. srpnja 2018. godine, Turističko Vijeće Turističke zajednice Općine Lastovo raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Lastovo

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 • da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka,
 • da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik,
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 • da poznaje rad na osobnom računalu.
 • Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

  Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • životopis, vlastoručno potpisan,
  • preslika osobne iskaznice,
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
  • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijava i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
  • prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje vlastoručno potpisan u originalu,
  • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
  • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati,
  • dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
  • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje – original uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca.

  Napomene:

  • na mjesto direktora/ice može biti primljena osoba koja mora ispunjavati uvjet da joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08, članak 21, stavak 6.),
  • direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08, članak 23., stavak 1., 5. i 6.),
  • na radno mjesto direktora/ice ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08, članak 24., stavak 1., 2. i 4.).

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, članak 13.).

  Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica Općine Lastovo, Pjevor 7, 20290 Lastovo s naznakom „Ne otvarati – natječaj za direktora/icu“. Natječaj će se objaviti na web stranici Turističke zajednice Općine Lastovo (www.tz-lastovo.hr) i Narodnih novina (www.narodne-novine.nn.hr). Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na mrežnim stranicama Narodnih novina.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo.

  Turističko Vijeće Općine Lastovo zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

   

                      Turističko Vijeće

      Turističke zajednice Općine Lastovo

   

  Natječaj TZOL


  Često postavljana pitanja

  1. Postoje li na Lastovu bankomati i gdje?

  Na Lastovu imamo dva bankomata, u Lastovu na Pjevoru te u trajektnoj luci Ubli kraj Jadrolinije.

  2. Gdje se nalazi benzinska pumpa?

  U trajektnoj luci Ubli.

  3. Postoji li na Lastovu ljekarna i kako radi?

  U mjestu Lastovu se nalazi ljekarna koja radi od ponedjeljka do petka od 08.00 do 13.00 sati i od 18:00 do 20:00 te radnim subotama (2 puta mjesečno) od 8:00 do 13:00.

  4. Zašto se mjesto Lastovo ne nalazi uz more?

  Zbog obrambenih razloga – u prošlosti je Lastovo bilo izloženo napadima gusara i osvajača sa mora. Kako bi se zaštitilo stanovništvo podignuto je naselje na vrhu brda i njegovim unutarnjim padinama.

  5. Može li se na Lastovu kupiti oprema za more?

  Na Lastovu postoji trgovina sa mješovitom robom (trgovina Vanja pokraj Turističkog ureda) te osnovnom opremom za plažu i kupanje npr. sandale za more, luft madraci, peraje, maske za ronjenje i sl.

  6. Može li se u trgovinama i restoranima plaćati u eurima i kreditnim karticama?

  Većina trgovina i restorana prihvaća plaćanje karticama. Nije moguće plaćati eurima.

  7. Gdje se može kupiti karta za katamaran i trajekt? Može li se izvršiti rezervacija?

  Karta se može kupiti u agenciji Jadrolinije koja se nalazi u trajektnoj luci u Ublima. Karta se može kupiti i on line. Rezervacije nisu moguće.

  Komentari i ocjene

  Jeste li zadovoljni s našom uslugom? Ostavite nam svoj komentar i ocjenu.

  Nedovoljno Dovoljno Prosječno Dobro Izvrsno
  Ocjena 1 2 3 4 5

  * Obavezno polje


  Jeste li znali? da na Lastovu ima 46 crkvica,polja i otočića u arhipelagu?