Jezik

Kako doći?

Saznajte kad je sljedeći trajekt za Lastovo.

Kontakt

Imate li pitanje? Pošaljite nam poruku!.

» Događanja»Arhiva događanja»Natječaj za direktora/icu Turističke zajednice Općine Lastovo

01.01.1970. – Natječaj za direktora/icu Turističke zajednice Općine Lastovo

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LASTOVO

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine br. 13/2022), čl. 23. toč. 6. Statuta Turističke zajednice Općine Lastovo („Službeni glasnik“ Općine Lastovo br. 4 od 7. svibnja 2020. godine) te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na svojoj 7 sjednici dana 22. travnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Lastovo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Lastovo
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno (4 godine), puno radno vrijeme

 1. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/2014, 127/2017, 98/2019), direktor/direktorica Turističke zajednice Općine Lastovo mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/2008) i članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama Narodne novine br. 13/2022)
 2. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;
 3. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili da ima jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;
 4. da poznaje jedan strani jezik;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu;
 6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema bit će obvezan u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit (* vidjeti napomenu)
 7. da uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta (iz toč. 1 – 5.), prilikom prijave na javni natječaj, kandidat priloži svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Lastovo, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.
 8. Osim uvjeta iz prethodne točke I., kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19, 42/20).

(*) NAPOMENA:
⦁ u skladu s člankom 23. st. 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma: stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi;

⦁ u skladu člankom 23. st. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma: direktor/ica koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava sve uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkoj zajednici ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. Direktor/ica koji/a ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

U skladu s odredbom članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, na radno mjesto direktora/ice Turističke zajednice Općine Lastovo ne može biti primljena osoba:
⦁ koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice;

⦁ koja obavlja ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu na području za koje je osnovana turistička zajednica;

⦁ koja je član upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice Općine Lastovo.

III. Prijava na natječaj podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati:

⦁ ime i prezime kandidata/kinje;

⦁ adresu prebivališta ili boravišta;

⦁ broj telefona i/ili mobitela i adresu elektroničke pošte;

⦁ naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj;

⦁ specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu;

⦁ potpis kandidata/kandidatkinje.

III. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis;
 2. presliku osobne iskaznice (s obje strane) ili domovnice;
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrde/uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
 4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili dokaz da ima jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu; (preslika elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, potvrda ranijeg poslodavca ili neka druga odgovarajuća isprava kao što je npr. preslika ugovora o radu, rješenje o prijemu i sl., iz kojeg je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju);
 5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Lastovo vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku) ili u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka;
 6. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika – preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika iz kojeg je vidljivo pohađanje tečaja/kolegija stranog jezika i trajanje ili navod u životopisu o aktivnom poznavanju stranog jezika (npr. navesti jezičnu razinu/stupanj);
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika potvrde potvrde ili certifikata o položenom tečaju/kolegiju informatike ili vlastoručno potpisana Izjava o poznavanju rada na računulu ili navod u životopisu o poznavanju rada na osobnom računalu;
 8. preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat/kinja ima položen stručni ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati;
 9. uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a izvornike/ovjerene preslike će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

IV. Dostava i zaprimanje Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Turistička zajednica Općine Lastovo – Turističko vijeće
Pjevor 7
20290 Lastovo
s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvarati’’

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Rok za dostavu dokumentacije teče od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Lastovo te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidat koji zadovoljava formalne uvjete iz javnog natječaja te čija je prijava pravodobna i potpuna, bit će pozvan na testiranje/intervju.

Kandidat/i će biti obaviješten/i o vremenu i mjestu održavanja testiranja telefonskim putem i/ili putem elektronske pošte (na e-adresu koja je navedena u Prijavi) i to najkasnije osam (8) dana prije održavanja intervjua.
Za kandidata/e koji ne pristupi/e razgovoru smatrat će se da je povučena prijava na natječaj.

V. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom) najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo.

Zaprimljene prijave će razmotriti povjerenstvo od pet članova koje imenuje turističko vijeće. Povjerenstvo će prikupiti prijave, utvrditi ispunjavaju li kandidati uvjete natječaja, provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja te će predložiti kandidata/e za izbor Turističkom vijeću. Turističko vijeće donosi odluku o izboru kandidata.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Lastovo zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

U skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (,,Narodne novine’’ br. 42/2018) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije, L119/1) za potrebe provedbe natječaja za direktora Turističke zajednice Općine Lastovo, kandidati prijavom na natječaj pristaju:

– da se njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji (kao i u eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji) i podaci nastali u tijeku provedbe natječaja, a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta koji su propisani natječajem, obrađuju od strane Turističke zajednice Općine Lastovo i njezinih ovlaštenih osoba, isključivo u obimu i u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto direktora;

– da se ime i prezime kandidata objavi u Odluci o odabiru kandidata na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice, ukoliko isti bude odabran za zapošljavanje u Turističkoj zajednici Općine Lastovo; te

– da su upoznati s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

U Lastovu, dana 22. travnja 2022. godine

Turističko vijeće
Turističke zajednice Općine Lastovo

 

Predsjednica

Anita Jančić Lešić

Prijevoz

Taxi Lastovo

Taxi usluge dostupne su od 0-24 na poziv.   taxi-lastovo.com/

MALI MIĆE – TAXI

http://www.malimice.hr

Lokacija

Natječaj za direktora/icu Turističke zajednice Općine Lastovo

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LASTOVO Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine br. 13/2022), čl. 23. toč. 6. Statuta Turističke zajednice Općine Lastovo („Službeni glasnik“ Općine Lastovo br. 4 od 7. svibnja 2020. godine) te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na svojoj 7 sjednici dana 22. travnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Lastovo raspisuje JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Lastovo broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno (4 godine), puno radno vrijeme

 1. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/2014, 127/2017, 98/2019), direktor/direktorica Turističke zajednice Općine Lastovo mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/2008) i članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama Narodne novine br. 13/2022)
 2. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;
 3. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili da ima jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;
 4. da poznaje jedan strani jezik;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu;
 6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema bit će obvezan u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit (* vidjeti napomenu)
 7. da uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta (iz toč. 1 – 5.), prilikom prijave na javni natječaj, kandidat priloži svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Lastovo, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.
 8. Osim uvjeta iz prethodne točke I., kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19, 42/20).
(*) NAPOMENA: ⦁ u skladu s člankom 23. st. 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma: stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi; ⦁ u skladu člankom 23. st. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma: direktor/ica koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava sve uvjete koje moraju imati zaposleni u turističkoj zajednici ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. Direktor/ica koji/a ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. U skladu s odredbom članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, na radno mjesto direktora/ice Turističke zajednice Općine Lastovo ne može biti primljena osoba: ⦁ koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice; ⦁ koja obavlja ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu na području za koje je osnovana turistička zajednica; ⦁ koja je član upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice Općine Lastovo. III. Prijava na natječaj podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati: ⦁ ime i prezime kandidata/kinje; ⦁ adresu prebivališta ili boravišta; ⦁ broj telefona i/ili mobitela i adresu elektroničke pošte; ⦁ naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj; ⦁ specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu; ⦁ potpis kandidata/kandidatkinje. III. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 1. životopis;
 2. presliku osobne iskaznice (s obje strane) ili domovnice;
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrde/uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
 4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili dokaz da ima jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu; (preslika elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, potvrda ranijeg poslodavca ili neka druga odgovarajuća isprava kao što je npr. preslika ugovora o radu, rješenje o prijemu i sl., iz kojeg je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju);
 5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Lastovo vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku) ili u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka;
 6. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika – preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika iz kojeg je vidljivo pohađanje tečaja/kolegija stranog jezika i trajanje ili navod u životopisu o aktivnom poznavanju stranog jezika (npr. navesti jezičnu razinu/stupanj);
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika potvrde potvrde ili certifikata o položenom tečaju/kolegiju informatike ili vlastoručno potpisana Izjava o poznavanju rada na računulu ili navod u životopisu o poznavanju rada na osobnom računalu;
 8. preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat/kinja ima položen stručni ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati;
 9. uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a izvornike/ovjerene preslike će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru. IV. Dostava i zaprimanje Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Turistička zajednica Općine Lastovo – Turističko vijeće Pjevor 7 20290 Lastovo s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvarati’’ Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Rok za dostavu dokumentacije teče od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Lastovo te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidat koji zadovoljava formalne uvjete iz javnog natječaja te čija je prijava pravodobna i potpuna, bit će pozvan na testiranje/intervju. Kandidat/i će biti obaviješten/i o vremenu i mjestu održavanja testiranja telefonskim putem i/ili putem elektronske pošte (na e-adresu koja je navedena u Prijavi) i to najkasnije osam (8) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata/e koji ne pristupi/e razgovoru smatrat će se da je povučena prijava na natječaj. V. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom) najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo. Zaprimljene prijave će razmotriti povjerenstvo od pet članova koje imenuje turističko vijeće. Povjerenstvo će prikupiti prijave, utvrditi ispunjavaju li kandidati uvjete natječaja, provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja te će predložiti kandidata/e za izbor Turističkom vijeću. Turističko vijeće donosi odluku o izboru kandidata. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Lastovo zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. U skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (,,Narodne novine’’ br. 42/2018) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije, L119/1) za potrebe provedbe natječaja za direktora Turističke zajednice Općine Lastovo, kandidati prijavom na natječaj pristaju: – da se njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji (kao i u eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji) i podaci nastali u tijeku provedbe natječaja, a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta koji su propisani natječajem, obrađuju od strane Turističke zajednice Općine Lastovo i njezinih ovlaštenih osoba, isključivo u obimu i u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto direktora; – da se ime i prezime kandidata objavi u Odluci o odabiru kandidata na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice, ukoliko isti bude odabran za zapošljavanje u Turističkoj zajednici Općine Lastovo; te – da su upoznati s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka. U Lastovu, dana 22. travnja 2022. godine Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Lastovo   Predsjednica Anita Jančić Lešić

Često postavljana pitanja

1. Postoje li na Lastovu bankomati i gdje?

Na Lastovu imamo dva bankomata, u Lastovu na Pjevoru te u trajektnoj luci Ubli kraj Jadrolinije.

2. Gdje se nalazi benzinska pumpa?

U trajektnoj luci Ubli.

3. Postoji li na Lastovu ljekarna i kako radi?

U mjestu Lastovu se nalazi ljekarna koja radi od ponedjeljka do petka od 08.00 do 13.00 sati i od 18:00 do 20:00 te radnim subotama (2 puta mjesečno) od 8:00 do 13:00.

4. Zašto se mjesto Lastovo ne nalazi uz more?

Zbog obrambenih razloga – u prošlosti je Lastovo bilo izloženo napadima gusara i osvajača sa mora. Kako bi se zaštitilo stanovništvo podignuto je naselje na vrhu brda i njegovim unutarnjim padinama.

5. Može li se na Lastovu kupiti oprema za more?

Na Lastovu postoji trgovina sa mješovitom robom (trgovina Vanja pokraj Turističkog ureda) te osnovnom opremom za plažu i kupanje npr. sandale za more, luft madraci, peraje, maske za ronjenje i sl.

6. Može li se u trgovinama i restoranima plaćati u eurima i kreditnim karticama?

Većina trgovina i restorana prihvaća plaćanje karticama, svugdje je moguće plaćanje eurima.

7. Gdje se može kupiti karta za katamaran i trajekt? Može li se izvršiti rezervacija?

Karta se može kupiti u agenciji Jadrolinije koja se nalazi u trajektnoj luci u Ublima. Karta se može kupiti i on line. Rezervacije nisu moguće.

Komentari i ocjene

Jeste li zadovoljni s našom uslugom? Ostavite nam svoj komentar i ocjenu.

Nedovoljno Dovoljno Prosječno Dobro Izvrsno
Ocjena 1 2 3 4 5

* Obavezno polje


Jeste li znali? da na Lastovu ima više od 200 km pješačkih staza?