Jezik

Kako doći?

Saznajte kad je sljedeći trajekt za Lastovo.

Kontakt

Imate li pitanje? Pošaljite nam poruku!.

» Turistički ured»Novosti»Turistički informator – javni natječaj za radno mjesto

Turistički informator – javni natječaj za radno mjesto

Javni natječaj za radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LASTOVO

Na temelju članka članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20), članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine br. 13/2022) te  na temelju odluke direktorice Turističke zajednice, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Lastovo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto Turistički informator
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno (3 mjeseca), puno radno vrijeme

Podaci o radnom mjestu

RADNO MJESTO:                              Turistički informator

BROJ IZVRŠITELJA:                           1 (jedan)

VRSTA RADNOG ODNOSA:           na određeno vrijeme, radi privremenog povećanja obujma posla tijekom sezone od 15.06. do 15.09.2024. godine

RADNO VRIJEME:                             Puno radno vrijeme

MJESTO RADA:                                  Lastovo

SMJEŠTAJ:                                           nema smještaja

NAKNADA ZA PRIJEVOZ:               nema

NATJEČAJ VRIJEDI OD:                    09.05.2024.

NATJEČAJ VRIJEDI DO:                    16.05.2024.

RAZINA OBRAZOVANJA:               završena gimnazija, druga (četverogodišnja ili petogodišnja) srednja strukovna škola

RADNO ISKUSTVO:                          najmanje jedna godina radnog iskustva

DRUGI UVJETI:                                  

·       poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika

·       poznavanje rada na osobnom računalu

·       položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine dana od stupanja na rad položiti stručni ispit

·       vozačka dozvola B kategorije

OPIS POSLOVA:                                 Obavlja poslove davanja svih vrsta turističkih informacija kao i drugih relevantnih informacija o otoku i okolici, radi na prikupljanju i unosu podataka u informacijski sustav, obavlja prijavu i odjavu gostiju u sustavu eVisitor, prati i bilježi vrste upita i prosljeđuje ih direktorici radi potrebnih analiza, prikuplja i ažurira podatke o turističkoj ponudi, surađuje u kreiranju sadržaja za web-stranicu i društvene mreže Turističke zajednice, prikuplja podatke za mjesečni program događanja, vodi računa o čistoći i urednosti prostorija te druge poslove propisane Zakonom, a po nalogu direktorice.

Sukladno članku 23. st. 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma stručni ispit (NN 52/2019, 42/2020) ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnos u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Sukladno odredbi članka 23. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020) osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN13/2022), ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ostvaruje prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kandidatkinja može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 122/2017, 98/2018, 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014,039/2018, 32/20), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013, 98/2019), dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/2017, 98/2019), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2018, 152/2014, 39/2018, 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat/kandidatkinja koji/koja se u svojoj prijavi pozvao/pozvala na pravo prednosti te istu dokazao/dokazala.

Upute za prijavu

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj treba sadržavati najmanje: ime i prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, broj telefona/mobitela i e-mail adresu kandidata/kandidatkinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata/kandidatkinje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj kandidati/kandidatkinje moraju dostaviti:

– kratak životopis

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)

– presliku osobne iskaznice ili domovnice

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od mjesec dana)

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)

– dokaz o aktivnom znanju najmanje jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika svjedodžbe ili indeksa iz koje je vidljivo pohađanje nastave/kolegija stranog jezika i trajanje, ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom znanju stranog jezika

– preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (uredu), ako ima položen stručni ispit

– dokaz da poznaje rad na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika svjedodžbe iz koje je vidljivo pohađanje predmeta informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu

– vozačka dozvola B kategorije

– uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kandidatkinje će se predočiti izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopuni prijave moguće je podnijeti zaključno sa zadnjim danom natječajnog roka. Rok za dostavu dokumentacije teče od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Lastovo te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje ne podnesu uredne, potpune i pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje intervjuom. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

O području provjere znanja i sposobnosti te mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje bit će obavješteni najmanje pet (5) dana prije održavanja i to putem adrese elektroničke pošte koju su naveli u prijavi.

Za kandidata/e koji ne pristupi/e razgovoru smatrat će se da je povučena prijava na natječaj.

Prijava se, sa svim potrebni podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu:

Turistička zajednica Općine Lastovo
Pjevor 7
20290 Lastovo
s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje turističkog informatora – ne otvarati’’

O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obavješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.

Turistička zajednica Općine Lastovo zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti nijednu pristiglu prijavu, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ovaj natječaj objavit će se s danom njegova početka u sredstvima informiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno članku 32. stavku 2. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020) i na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Lastovo.

U Lastovu, dana 09. svibnja 2024. godine

Turistička zajednice Općine Lastovo

Diana Magdić

Jeste li znali? da na Lastovu ima više od 200 km pješačkih staza?