Jezik

Kako doći?

Saznajte kad je sljedeći trajekt za Lastovo.

Kontakt

Imate li pitanje? Pošaljite nam poruku!.

» Turistički ured»Novosti»Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Lastovo

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Lastovo

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 28. Statuta Turističke zajednice Općine Lastovo (Službeni glasnik Općine Lastovo 05/10) te Odluke Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo od 22. siječnja 2019. godine, Turističko Vijeće Turističke zajednice Općine Lastovo raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Lastovo

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka,
 3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
 4. da aktivno zna jedan svjetski jezik,
 5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 6. da poznaje rad na osobnom računalu.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis, vlastoručno potpisan,
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijava i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje vlastoručno potpisan u originalu,
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati,
 • dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje – original uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca.

Napomene:

 • na mjesto direktora/ice može biti primljena osoba koja mora ispunjavati uvjet da joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08, članak 21, stavak 6.),
 • direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08, članak 23., stavak 1., 5. i 6.),
 • na radno mjesto direktora/ice ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08, članak 24., stavak 1., 2. i 4.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, članak 13.).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica Općine Lastovo, Pjevor 7, 20290 Lastovo s naznakom „Ne otvarati – natječaj za direktora/icu“. Natječaj će se objaviti na web stranici Turističke zajednice Općine Lastovo (http://www.tz-lastovo.hr) i Narodnih novina (www.narodne-novine.nn.hr). Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na mrežnim stranicama Narodnih novina.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo.

Turističko Vijeće Općine Lastovo zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

                    Turističko Vijeće

    Turističke zajednice Općine Lastovo

 

Natječaj za izbor i imenovanje direktora TZO Lastovo

Jeste li znali? da je Lastovo bilo dio Dubrovačke Republike?